1. Манай төрийн зөв ч байсан буруу ч байсан би бүх асуудалд эх орныхоо талд зогсох болно.
 • Огт үгүй Огт үгүй Огт үгүй Огт үгүй

 • Үгүй

 • Тийм

 • Яг зөв

2. Бусад үндэстний (өөр арьсны өнгө эсвэл бусад шинжээр өөр) хүмүүстэй харьцуулахад Монголчууд бид маш олон давуу талтай. (Монгол хүн бусад үндэстнээс илүү гэсэн үзэл байдаг.)
 • Огт үгүй

 • Үгүй

 • Тийм

 • Яг зөв

3. Хүн төрөлхтөн яс үндэс, үндэстнээрээ хуваагдахаас илүүтэйгээр нийгмийн давхарга ангиараа хуваагддаг.
 • Огт үгүй

 • Үгүй

 • Тийм

 • Яг зөв

4. Инфляцийг(үнийн хөөрөгдөл) хянах нь ажилгүйдлийг хянахаас илүү чухал, шаардлагатай зүйл.
 • Огт үгүй

 • Үгүй

 • Тийм

 • Яг зөв

5. Корпорациуд сайн дураараа хүрээлэн буй орчныг хамгаалахгүй учраас эдгээрийг зохицуулсан дүрэм журам шаардлагатай.
 • Огт үгүй

 • Үгүй

 • Тийм

 • Яг зөв

6. “Хийснийхээ хэрээр бус, хэрэгцээнийхээ хэрээр” гэсэн К.Марксын энэхүү санаа үндсээрээ зөв юм.
 • Огт үгүй

 • Үгүй

 • Тийм

 • Яг зөв

Асуулт 1: Манай төрийн зөв ч байсан буруу ч байсан би бүх асуудалд эх орныхоо талд зогсох болно.

Асуулт 2: Бусад үндэстний (өөр арьсны өнгө эсвэл бусад шинжээр өөр) хүмүүстэй харьцуулахад Монголчууд бид маш олон давуу талтай. (Монгол хүн бусад үндэстнээс илүү гэсэн үзэл байдаг.)

Асуулт 3: Хүн төрөлхтөн яс үндэс, үндэстнээрээ хуваагдахаас илүүтэйгээр нийгмийн давхарга ангиараа хуваагддаг.

Асуулт 4: Инфляцийг(үнийн хөөрөгдөл) хянах нь ажилгүйдлийг хянахаас илүү чухал, шаардлагатай зүйл.

Асуулт 5: Корпорациуд сайн дураараа хүрээлэн буй орчныг хамгаалахгүй учраас эдгээрийг зохицуулсан дүрэм журам шаардлагатай.

Асуулт 6: “Хийснийхээ хэрээр бус, хэрэгцээнийхээ хэрээр” гэсэн К.Марксын энэхүү санаа үндсээрээ зөв юм.

Бүрэн бөглөөгүй байна.

-Намын үзэл баримтлал-

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ