Улс Төрийн Намын болон Сонгуулийн Санхүүжилт

2020-07-17

 

Энэ номын цахим хувилбарыг ашгийн бус зорилгоор чөлөөтэй хувилж, түгээж, дамжуулж болохын зэрэгцээ хэсэгчлэн ашиглаж болно (Creative Commons Licence (CCL) – Creative Commons Attribute-NonCommercialShareAlike 3.0 лицензийн дагуу). Энэхүү CCl лицензийн талаарх дэлгэрэнгүйг http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ хаягаар орж үзнэ үү.

Дараах холбоосоор татаж авна уу

http://content.ivote.mn/uploads/files/PartyFinancing_LowResolution.pdf

 

Энэхүү гарын авлагыг Нээлттэй Нийгэм Форумаас АСДҮОУХ-тэй хамтран 2018-2019 онд хэрэгжүүлсэн Улс төрийн санхүүжилт: Ёс зүй, оролцоо, хариуцлага төслийн хүрээнд Европын Холбооны санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр монгол хэлнээ хөрвүүлж хэвлэн нийтлэв.